ویژگی و معیارهای انتخاب یک شغل خوب در سال 2020 چیست؟

 • شغل درآمد عالی داشته باشد
 • شغل وابسته به شرایط جامعه و اقتصادی نباشد.
 • شغل تدوام داشته باشد و با بحران های مثل کرونا و شرایط بد اقتصادی به مشکل برنخورد.
 • دارای محیط کار مناسب (با آرامش) باشد
 • بیمه داشته باشد
 • بصورت کار گروهی (تیم ورک) انجام شود.
 • با سرمایه کم راه اندازی شود.
 • ریسک کاری کم داشته باشد.
 • درآمد غیر فعال داشته باشد (یعنی بدون کار کردن نیز درآمدزا باشد)
 • زمان کار دست خودمان باشد
 • محدودیت مکانی نداشته باشد
 • امنیت شغل و محیط کاری داشته باشد.
 • پویا باشد (امکان پیشرفت داشته باشد)
 • پرستیچ شغلی (با کلاس ) باشد.
 • بازار هدف (مشتری) مناسب داشته باشد
 • با خلاقبت و ایده پردازی شروع شود .